;

Permanentka / Season Ticket

Tickets for Permanentka / Season Ticket.

Slovak Film Harvest In The USA And Canada 2021 - Online

V dňoch 22.11. až 19. 12.2021 sa v USA a Kanade uskutoční 2. ročník prezentácie slovenskej kinematografie pod názvom Slovak Film Harvest 2021 – online.

Ide o čo do počtu najrozsiahlejšiu prehliadku slovenského filmu v USA a Kanade, ktorá sa kvôli epidemiologickým opatreniam vo svete presunula do online priestoru. Podujatie organizačne zabezpečuje občianske združenie Film Institute, v zastúpení producenta Petra Neveďala a dramaturgicky Martin Palúch z Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV.

Program online prehliadky sa opiera o výber medzinárodne a národne najúspešnejších titulov, ktoré v súčasnosti a v nedávnej minulosti reprezentovali alebo reprezentujú slovenský film na prestížnych zahraničných i domácich festivaloch.

Slovak Film Harvest 2021 – online v jednom mesiaci sprístupní kolekciu vyše štyridsiatich pôvodných titulov. Okrem hraných, dokumentárnych a študentských filmov z FTF VŠMU a Akadémie Umení v Banskej Bystrici sa pri príležitosti stého výročia vzniku národnej kinematografie do programu dostal aj výber zo zlatého fondu slovenskej kinematografie. Tvoria ho štyri klasické tituly pochádzajúce zo zbierkového fondu Slovenského filmového ústavu – Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj Jakubisko, 1969), Ľalie poľné (r. Elo Havetta, 1972), Ružové sny (r. Dušan Hanák, 1976) a Noční jazdci (r. Martin Hollý, 1981).

From 22nd November to 19th December, the 2nd year of the presentation of Slovak cinematography entitled Slovak Film Harvest 2021 – Online. This event will take place in the USA and Canada only.

This is the most extensive screening of Slovak film in the USA and Canada, which has moved to the online space due to epidemiological measures in the world. The event is organized by the civic association Film Institute, represented by producer Peter Neveďal, and dramaturgically by Martin Palúch from the Institute of Theater and Film Studies CVU Slovak Academy of Sciences.

The programme of the online screening is based on a selection of the most internationally and nationally successful titles, which currently and in the recent past have represented or represent Slovak film at prestigious foreign and domestic festivals.

Slovak Film Harvest 2021 – Online is a collection of more than forty original titles available online in one month. In addition to feature, documentary and student films from the Academy of Performing Arts in Bratislava and the Academy of Arts in Banská Bystrica, a selection from the golden fund of Slovak cinema was included in the program on the occasion of the 100th anniversary of the establishment of national cinematography.It consists of four classic titles from the collection of the Slovak Film Institute – Birds, Orphans and Fools (dir.by Juraj Jakubisko, 1969), Wild lilies (dir.by Elo Havetta, 1972), Pink Dreams (dir.by Dušan Hanák, 1976) and Night riders (dir.by Martin Hollý, 1981).

Permanentka / Season Ticket

Registration
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 83104 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36356212
Tax ID: SK2022182393
VAT ID: SK2022182393

Comments